Všeobecné obchodné podmienky

 

0        Úvodné ustanovenia

 

0.1   Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti Vysoká škola Danubius s.r.o., so sídlom: Fučíkova 269, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36 264 113, DIČ: 2021886955, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka číslo 15270/T, kontakt/telefónne číslo: 031/773-28-38, e-mail: artur.pelevin@vsdanubius.sk (ďalej len „Predávajúci“ alebo len „VŠD“) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke https://publikacie.vsdanubius.sk (ďalej tiež ako „VOP“). Predávajúci ponúka prostredníctvom e-shopu na predaj koncovým zákazníkom knihy (ďalej aj len „tovar“)

 

0.2          Aktuálne VOP sa vzťahujú na všetky objednávky/individuálne kúpne zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim. Zaškrtnutím políčka s textom: „Súhlasím s obchodnými podmienkami a budem ich bez výhrad dodržiavať“ a odoslaním objednávky kupujúci súhlasí so znením VOP.

 

0.3          Aktuálne VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej individuálnej kúpnej zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim. Ak VOP obsahujú ustanovenia odlišné od objednávky/individuálnej kúpnej zmluvy, majú ustanovenia objednávky/individuálnej kúpnej zmluvy prednosť pred VOP.

 

0.4          Kúpna zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom. V prípade, ak na strane kupujúceho vystupuje spotrebiteľ, použijú sa okrem ustanovení kúpnej zmluvy a VOP na prospech strany, ktorá je spotrebiteľom, vždy ustanovenia Občianskeho zákonníka § 52-54 (spotrebiteľské zmluvy) a § 612 a nasledujúce (spotrebiteľské kúpne zmluvy). Aplikácia Občianskeho zákonníka na úpravu práv a povinností zmluvných strán v prípade spotrebiteľskej kúpnej zmluvy je daná vždy pre oblasti zodpovednosti za vady a záruky.

 

0.5          Na účely zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších zmien a predpisov, je kupujúcim/spotrebiteľom osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení individuálnej kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 

 1. Predmet zmluvy, predmet kúpy, objednávky

 

1.1         Predmetom kúpnej zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k objednanému zmluvnému tovaru ako jednotlivo určenému predmetu kúpy z predávajúceho na kupujúceho a úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán. Predmetom kúpy je tovar uvedený v riadne vyplnenej objednávke kupujúceho, potvrdenej predávajúcim, v súlade s odsekom 1.3 týchto VOP.

 

1.2         Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný zmluvný tovar v dohodnutom čase a mieste plnenia, a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy za podmienok dohodnutých v zmluve a VOP. Kupujúci sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu a predmet kúpy na vyzvanie predávajúceho v mieste plnenia riadne a včas prevziať.

 

1.3         Objednanie tovaru sa uskutočňuje on-line priamo v e-shope vložením tovaru do nákupného košíka (t. j. kliknutím myšou na ikonu „Vložiť do košíka“, umiestnenú pri predmetnom tovare) a následne riadnym vyplnením objednávky (t. j. vyplnením všetkých povinných údajov, označených hviezdičkou) (ďalej len „riadne vyplnená objednávka“). Kúpna zmluva vzniká odoslaním riadne vyplnenej objednávky (t. j. kliknutím myšou na ikonu „Potvrdiť objednávku“) a jej následným záväzným potvrdením predávajúcim. Potvrdenie objednávky obsahuje číslo objednávky, špecifikáciu tovaru, cenu tovaru vrátane DPH, poštovné/výšku nákladov na dopravu poštou, údaje o spôsobe platby a podmienky splatnosti, údaje o mieste dodania, prípadne ďalšie informácie. Po odoslaní riadne vyplnenej objednávky kupujúcim predávajúci objednávku spracuje a na e-mail kupujúceho doručí potvrdenie o prijatí alebo odmietnutí objednávky predávajúcim. Na e-mailovú adresu kupujúceho budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky. Predávajúcim potvrdená objednávka alebo jej časť je považovaná za záväznú pre obe zmluvné strany.

 

1.4         Predávajúci je oprávnený odmietnuť objednávku najmä v prípade, ak výrobca ukončil výrobu zmluvného tovaru.

 

2                Kúpna cena a platobné podmienky

 

2.1         Výška kúpnej ceny vrátane DPH a základné podmienky splatnosti sú stanovené dohodou zmluvných strán v objednávke/kúpnej zmluve.

 

2.2      Pre zákazníkov e-shopu umiestneného na internetovej stránke https://publikacie.vsdanubius.sk platia ceny uvedené ako "naša cena" . Pri väčšine titulov je uvádzaná aj „bežná cena“ knižného titulu. Je to maloobchodná odporúčaná cena, za ktorú sa tituly zvyčajne predávajú v iných knižných obchodoch. Pre zákazníkov e-shopu vždy platí "naša cena" ,aktuálna v čase uskutočnenia záväznej objednávky. Výška kúpnej ceny je pri jednotlivých knižných tituloch uvádzaná vrátane DPH, nie však vrátane poštovného/nákladov na dopravu poštou. Ku kúpnej cene bude pri doručovaní tovaru poštou (na dobierku) pripočítané poštovné podľa váhy zásielky nasledovne: 

 • 50g - 500g= 2,00€
 • 501g - 2 000g= 4,00€
 • 2001g - 5 000g= 5,00€ 

Ceny platia pre SR, ohladom poštovného mimo SR sa informujte e-mailom

2.3      Dohodnutá kúpna cena tovaru a náklady na jeho dodanie sú splatné najneskôr pri prevzatí tovaru kupujúcim. Spôsoby platby sú nasledovné:

 

 • dobierka (pri prevzatí tovaru doručovaného poštou)
 • úhrada v hotovosti alebo kartou (pri osobnom prevzatí tovaru na odbernom mieste)

 

2.4         Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti a túto nezaplatí ani v dodatočnej lehote 3 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy predávajúceho na e-mailovú adresu kupujúceho, je predávajúci oprávnený odstúpiť od individuálnej kúpnej zmluvy/zrušiť objednávku.

 

2.5         V súlade s týmto článkom predávajúci účtuje kupujúcemu aj náklady na doručenie predmetu kúpy, prípadne náklady na opakované doručovanie predmetu kúpy, ak kupujúci predmet kúpy neprevzal/ nepreberá z dôvodov, ktoré nie sú na strane predávajúceho.

 

 

3                Dodanie predmetu kúpy, miesto a čas plnenia

 

3.1         Predmet kúpy bude odoslaný kupujúcemu poštou na dobierku alebo pripravený na osobný odber na odbernom mieste (Richterova č. 1171, 925 21 Sládkovičovo, Slovenská republika), podľa voľby kupujúceho vykonanej v objednávke. Miestom plnenia/dodania predmetu kúpy je adresa uvedená kupujúcim v objednávke ako adresa doručenia. Náklady spojené s prevzatím predmetu kúpy znáša kupujúci.

 

3.2         V prípade osobného odberu predmetu kúpy je tento pripravený na prevzatie po dobu 10 kalendárnych dní od oznámenia kupujúcemu. Ak je kupujúci v omeškaní s osobným prevzatím predmetu kúpy, a tento neprevezme ani v dodatočnej lehote 3 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy predávajúceho na e-mailovú adresu kupujúceho, je predávajúci oprávnený odstúpiť od individuálnej kúpnej zmluvy/zrušiť objednávku. Ak predávajúci kúpnu zmluvu/objednávku nezruší a kupujúci oznámi, že si predmet kúpy osobne prevezme v náhradnom termíne, znáša kupujúci zvýšené náklady spojené s dodaním.

 

3.3         Čas plnenia/termín dodania. Predávajúci dodá predmet kúpy kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní. Tovar dostupný skladom predávajúci vyexpeduje najneskôr nasledujúci pracovný deň od potvrdenia objednávky. Objednávky predávajúci vybavuje priebežne, každý pracovný deň. V prípade, ak predávajúci nedodá predmet kúpy kupujúcemu ani v lehote do 30 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, je kupujúci oprávnený od kúpnej zmluvy/objednávky písomne odstúpiť.

 

3.4          Odovzdanie predmetu kúpy.Faktúra, ktorou je vyúčtovaná kúpna cena predmetu kúpy, je súčasne dodacím listom a záručným listom a teda potvrdením o dodaní a prevzatí predmetu kúpy.

 

4                Výhrada vlastníckeho práva

 

4.1         Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho zaplatením dohodnutej kúpnej ceny predmetu kúpy v plnej výške (výhrada vlastníckeho práva), nie však skôr ako momentom prevzatia predmetu kúpy kupujúcim.

 

5               Reklamačný poriadok

 

5.1         Predávaný tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.

 

5.2         Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 

5.3         Záručná doba.Záručná doba je 24 mesiacov. Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady zmluvného tovaru, pre ktorý platí záručná doba, zaniknú, resp. ich nemožno priznať v súdnom konaní, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Záručná doba začína plynúť odovzdaním a prevzatím predmetu kúpy kupujúcim.

 

5.4         Záručné podmienky. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru tovar vrátane jeho obalu dôkladne prezrieť a skontrolovať kompletnosť tovaru a príslušných dokladov (daňový doklad - faktúra). Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný tovar skontrolovať a zistené zjavné vady týkajúce sa mechanického poškodenia tovaru alebo jeho obalu, množstva dodaného tovaru, kompletnosti dokladov, príp. iné zjavné vady reklamovať ihneď. Pri doručení tovaru poštou je kupujúci povinný na mieste prevzatia tovaru spísať so zamestnancom doručovateľa protokol o zistených zjavných vadách – o nekompletnosti zásielky, mechanickom poškodení tovaru, jeho obalu, príp. iných zjavných vadách. Neskoršie reklamácie týkajúce sa zjavných vád tovaru, zistiteľných pri prevzatí tovaru a nekompletnosti tovaru a dokladov, nemožno uznať a takáto reklamácia bude považovaná za neoprávnenú. Predávajúci za zjavené vady zistiteľné pri prevzatí tovaru a nekompletnosť odovzdaného tovaru a dokladov nezodpovedá ani v prípade, ak kupujúci nevyužije právo vykonať prehliadku tovaru pri jeho prevzatí.

 

5.5         Práva zo zodpovednosti za vady je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia záručnej doby.

 

5.6         Záruka sa nevzťahuje najmä:

 • na vady spôsobené opotrebením alebo nadmerným používaním veci,
 • na vady spôsobené používaním tovaru v podmienkach nezodpovedajúcich povahe tovaru,
 • na vady spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s tovarom,
 • na vady spôsobené mechanickým poškodením tovaru, ktoré nastalo po jeho prevzatí kupujúcim,
 • na vady spôsobené prírodnými živlami,
 • ak kupujúci pred prevzatím tovaru o vade vedel, resp. bol na vadu upozornený a pre vadu bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,
 • ak kupujúci reklamuje tovar po uplynutí záručnej doby.

 

5.7         Uplatnenie nárokov z vád. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru môže kupujúci uplatniť na adrese predávajúceho: artur.pelevin@vsdanubius.sk, a to osobne, alebo zaslaním reklamovaného tovaru spolu s kópiou daňového dokladu/ faktúry poštou alebo kuriérskou službou.

 

5.8         Pri reklamácií kupujúci popíše vadu tovaru a spôsob, akým sa vada prejavuje a uvedie kontaktnú adresu (adresu bydliska, pobytu, príp. sídla, telefónne číslo, e-mail), na ktorú bude predávajúci vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Kupujúci zároveň uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje a akým spôsobom žiada prevzatie vybavenej reklamácie (osobné prevzatie, zaslanie poštou).

 

5.9         Ak kupujúci zasiela vadný tovar predávajúcemu, je povinný zabaliť ho do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne chráni a vyhovuje nárokom na prepravu tovaru. Za škodu na tovare spôsobenú jeho nevhodným zabalením predávajúci nezodpovedá.

 

5.10     Vybavenie reklamácie. Pri osobnom uplatnení reklamácie vydá zamestnanec predávajúceho kupujúcemu potvrdenie o prijatí (uplatnení) reklamácie.

 

5.11     Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o prijatí reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

5.12     Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z práv zo zodpovednosti za vady si uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

5.13     Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie uvedenej v bode 5.12 tohto článku má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

 

5.14     Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

5.15     Spôsoby vybavenia reklamácie. Ak sa na tovare počas záručnej doby vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Odstaniteľnými vadami sú vady, ktorých odstránením sa nezhorší kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru.

 

5.16     Kupujúci má právo požadovať bezplatnú výmenu tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 • ak sa na tovare vyskytne vada, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady,
 • ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať; za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej najmenej dvoch predchádzajúcich opravách,
 • ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre väčší počet vád tovar riadne užívať; za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstraniteľné vady, ktoré bránia riadnemu užívaniu tovaru,
 • predávajúci nevybaví reklamáciu v zákonnej 30-dňovej lehote (v tomto prípade sa má za to, že ide o neodstrániteľnú vadu).
 • Ak sa na tovare objavia iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 • Ak tovar predávaný za nižšiu cenu má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

 

5.17     Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov:

 

 • odovzdaním opraveného tovaru,
 • výmenou tovaru,
 • vrátením kúpnej ceny tovaru
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 • písomnou výzvou na prevzatie plnenia,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie.

 

 

5.18     Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom. Kupujúci spotrebiteľ je, v lehote do štrnásť pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od individuálnej kúpnej zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil a predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

 

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvypodľa prílohy č. 1 VOP.

 

Odstúpením kupujúceho spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

 

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci však nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa tohto odseku pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 

 

6                Alternatívne riešenie sporov

 

6.1          Kupujúci – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na artur.pelevin@vsdanubius.sk),  ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk / http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

 

6.2          Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (t.j. online cez formulár na webstránke EÚ), ktorá je dostupná na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

6.3          Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

 

7                Ochrana osobných údajov

 

7.1          Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby. Dotknutou osobou každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Zmluvné strany sa dohodli, že dotknutá osoba/kupujúci spotrebiteľ oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, titul, doručovaciu adresu vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

7.2   Dotknutá osoba poskytuje predávajúcemu osobné údaje dobrovoľne, za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z predzmluvného vzťahu, ako aj za účelom riadnej realizácie kúpnej zmluvy, uzavretej medzi predávajúcim a dotknutou osobou, v znení jej dodatkov (najmä, avšak nie len na potvrdenie objednávky, na vystavenie a doručenie daňového dokladu, na dodanie/doručenie tovaru do miesta dodania, na odstúpenie od kúpnej zmluvy, vybavenie reklamácie, na vymáhanie nesplnených záväzkov dotknutej osoby z uzavretej kúpnej zmluvy a na ďalšiu/inú komunikáciu  medzi predávajúcim a dotknutou osobou, nevyhnutnú na plnenie kúpnej zmluvy), t.j. predávajúci spracúva tieto osobné údaje na právnom základe podľa § 10 odsek 3 písmeno b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOÚ“). Následkom odmietnutia poskytnúť osobné údaje je nemožnosť uzavretia kúpnej zmluvy, prípadne nemožnosť realizácie/plnenia kúpnej zmluvy.Predávajúci získava osobné údaje od dotknutej osoby vyplnením/zaslaním objednávky v e-shopehttps://publikacie.vsdanubius.sk Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v tomto dokumente. Predávajúci vyhlasuje, že zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené. Predávajúci bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

 

7.3          Dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti od predávajúceho právo vyžadovať:

 

a)    potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:

 

 • identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
 • identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZOOÚ,
 • účel spracúvania osobných údajov,
 • zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZOOÚ,
 • doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre dotknutú osobu na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä: poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje dotknutej osoby na základe súhlasu zákazník podľa § 11 ZOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak povinnosť dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi dotknutej osobe právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje, tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté, okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené, formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené, tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov.

 

7.4          Dotknutá osoba je oprávnená na základe bezplatnej písomnej žiadosti u predávajúceho namietať voči:

 

a)              spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b)             využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy zákazníka na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c)              poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy zákazníka na účely priameho marketingu.

 

7.5          Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 

7.6          Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo (I) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom zákazník doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, (II) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať dotknutej osobe, (III) u sprostredkovateľa, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

 

7.7          Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 

7.8          Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

 

7.9          Žiadosť dotknutej osoby vybavuje predávajúci primárne bezplatne, ak ZOOÚ nestanovuje inak. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Predávajúci vyhlasuje, že spracúva osobné údaje dotknutej osoby na definované účely prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

 

Obchodné meno:   Vysoká škola Danubius s.r.o

Sídlo:                    Fučíkova 269

IČO:                     36 264 113

 

7.10      Dotknutá osoba berie na vedomie, že nevyhnutné minimum jej osobných údajov (meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mail) bude poskytnuté tretej strane za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi kupujúcim a predávajúcim, pričom okruhom takých tretích strán podľa povahy dohodnutých podmienok je ktorýkoľvek alebo viacerí z nasledujúcich: doručovateľská a kuriérska služby, príp. ďalšia tretia strana, ktorej súčinnosť je nevyhnutná pre riadne plnenie zmluvy.

 

7.11      Dotknutá osoba berie tiež na vedomie, že jej osobné údaje (meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mail) budú sprístupnené poskytovateľovi webhostingu, ako príjemcovi (ktorý nie je oprávnený osobné údaje dotknutej osoby ďalej spracúvať).

 

 

8                Záverečné ustanovenia

 

8.1         Zákaznícky servis. E-maily prijaté na adresu predávajúceho https://publikacie.vsdanubius.sk/contact-us. predávajúci spracuje najneskôr v lehote do 5 pracovných dní od ich prijatia.

 

8.2         V prípade, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo VOP je alebo bude v úplnosti alebo čiastočne neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nedotkne sa to platnosti, účinnosti alebo vykonateľnosti ostatných ustanovení. Neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie bude nahradené takým platným, účinným alebo vykonateľným ustanovením, ktoré je podľa možnosti čím bližšie hospodárskemu obsahu neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia.

 

8.3         Právo oboch zmluvných strán uplatňovať nároky súdnou cestou na vecne a miestne príslušnom súde Slovenskej republiky nie je dotknuté. V prípade, ak je účastníkom právneho vzťahu na strane kupujúceho fyzická alebo právnická osoba s bydliskom/ sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predávajúci a kupujúci dohodli vecnú a miestnu príslušnosť súdov Slovenskej republiky podľa sídla predávajúceho.

 

8.4         Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme.

 

8.5         Aktuálne znenie VOP je účinné od 1.4.2017. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke https://publikacie.vsdanubius.sk/content/9-obchodne-podmienky

 

;

Príloha č. 1 Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

[vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy]

podľa zákona č. 102/2014 Z.z.

 

 

Komu:

 

Vysoká škola Danubius s.r.o., so sídlom: Fučíkova 269, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36 264 113, DIČ: 2021886955, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka číslo 15270/T, kontakt/telefónne číslo: ........................, fax: ........................, e-mail..........................

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od

zmluvy o poskytnutí tejto služby*:

Dátum objednania/dátum prijatia*:

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

Dátum:

*Nehodiace sa prečiarnite